Contents - All parts in a classical movement  

 Ver 1.1, 2008-04-10                                                                                                        HOME

 

Svenskt namn Ref
No.
Svensk beskrivning English name Deutscher Name Nom français

Bild/Picture
(Click on the pictures!)

Balans

720

Oscillerande hjul vilket styr verkets takt i samverkan med spiralen och därmed ger rätt tid. Kallas även oro.

Balance

Unruh Balancier

Balansklove

121

Håller det övre lagret för balansaxeln.

Balance Cock

Unruhkloben

Coq de Balancier

Balansbom

723

Den axel i viken balansen är fastsatt. Axeln är ofta lagrad med motstenar och stötskydd t ex Incabloc.

Balance staff

Unruhwelle Axe de balancier

Fjäderhus

182

Består av drivfjäder i en trumma och ett hjul vilket driver centrumhjulets driv.

Barrel

Federhaus Barillet

Fjäderhusbom

195

Centrum i fjäderhuset varpå drivfjädern lindas vid uppdragning kallas även fjäderhusaxel.

Barrel arbor

Federwelle Arbre de barillet

Fjäderhusbrygga

105

Håller det övre lagret för fjäderhuset.

Barrel Bridge

Federhaus-brücke

Pont de barillet

Minutrör

240

Ihålig axel på vilken minutvisaren är monterad. Minutröret är oftast pressat med friktion mot centrumhjulets axel. På detta sätt kan visarna ställas, dvs verket frikopplas genom att minutröret slirar på centrumaxeln.

Cannon Pinion

Minutenrohr Chaussée

Motsten, övre

315

(End stone) Den flata stenen mot vilken en axel är axiellt lagrad.

Cap jewel (top)

Deckstein-plättchen Plaque de contre-pivot empierrée

Motsten, undre

332

(End stone) Den flata stenen mot vilken en axel är axiellt lagrad.

Cap jewel (bottom)

Deckstein-plättchen Plaque de contre-pivot empierrée

Centrumhjul

201

Drivs av fjäderhushjulet och driver i sin tur transporthjulets driv. Minutröret är fästat på centrumhjulets axel.

Center Wheel (2nd)

Minutenrad Roue de centre

Spärrhake

425

Spärr som förhindrar att drivfjädern laddar ur sig då den är uppdragen, spärren hålls inne med hjälp av en spärrfjäder mot spärrhjulet.

Click

Sperrkegel Cliquet

Spärrfjäder

430

Fjädern som trycker in spärrhaken i spärrhjulet och förhindrar att fjädern laddar ur sig då den är uppdragen.

Click Spring

Sperrkegel-feder Ressort de cliquet

Visarställarm

435

Skjuter muffhjulet mot uppdragsdrivet då kronan trycks in och omvänt skjuter muffhjulet mot visarställhjulet då kronan dras ut. Visarställarmen samverkar med regeln, se även Detent.

Clutch Lever

(Return Bar) (Yoke)

Wippe Bascule

Muffhjul (Skjutdriv)

407

Det cylindriska hjulet i uppdraget med spärrtänder i den ena änden (mot uppdragsdriven), en skåra på mitten (för visarställarmen) och krökta tänder iden andra änden (mot visarställhjulet). Benämns ibland Castle wheel.

Clutch Wheel

Kupplungstrieb Pignon coulant

Kronhjul

420

(Se även Winding wheel) Hjulet som överför kraft från uppdragsdriven till spärrhjulet vid uppdrag.

Crown Wheel

Kronrad Roue de couronn

Kronhjulsring

422

Lagring för kronhjulet.

Crown Wheel Ring

Kronradring Bague de roue de couronne

Gånghjul

705

Hjul som överför en impuls via hakstenarna och liverstenen till balansen. Kallas även steghjul eller ankarhjul.

Escape Wheel

Hemmungsrad Roue d'echappement

Ankarhjuldriv

230

Det driv vilket drivs av sekundhjulet.

Escape Wheel Pinion

Ankerradtrieb Pignon d´échappement

Sekundhjul

224

Överför kraft från transporthjulet till gånghjulet. Ofta är sekundvisaren fästad vid detta hjul (liten sekundvisare).

Fourth Wheel

Sekundenrad Roue de seconde

Spiral (plan)

734

En spiral vilken ligger helt i ett plan. Ingår i balansens svängningssystem.

Hairspring (flat)

(Flach)spirale regliert Spiral régelé (plat)

Timhjul

250

Hjul på vilket timvisaren är fästad, drivs av växelhjulets driv. Timhjulet är monterat på en tub vilken passar på minutröret med liten friktion.

Hour Wheel

Stundenrad Roue des heures

Fjäder

770

Ett långt härdat stålband som är lindat runt en axel och placerad i fjäderhuset vilket i sin tur driver löpverket. Kallas ibland drivfjäder.

Mainspring

Zugfeder Ressort de barillet

Växelhjul

260

Ett hjul i visarväxeln vilket drivs av minutröret och i sin tur driver  timhjulet. Vid visarställning dras växelhjulet av mellanhjulet.

Minute Wheel

Wechselrad Roue de minuterie

Gånghakens klove

125

Håller det övre lagret för gånghaken.

Pallet Cock

Ankerkloben Coq d'ancre

Gånghake

710

Ankarformad detalj vilken dels spärrar gånghjulet och dels mottar en impuls vilken överförs till balansen via gaffeln och liverstenen. Kallas även ankare.

Pallet Lever

Anker Ancre

Spärrhjul

415

Ett hjul vilket låser fjäderhuset i en riktning men är även uppdragshjul verkande med kraft från kronhjulet

Ratchet Wheel

Sperrad Rochet

Ruckararm

300

Den del på ett verk, vid balansen, med vilket man ställer gångavvikelsen genom att ändra längden på spiralen.

Regulator pointer

Rückerstiel Flèche de raquette

Regelfjäder

445

Används för att regeln (443) skall komma i rätt position vid utdragande av ställ/uppdragsaxeln (401). Fungerar även som täckplatta vilken håller växelhjulet och visarställhjulet på plats. Kallas ibland Växelhjulsbrygga.

 

Setting lever spring (Set Bridge)

Stellhebelfeder Ressort de tirette

Regel

443

Regeln växlar mellan två spärrlägen för visarställarmen - visarställäge eller uppdragsläge. Styrs via den lilla tappen på regelns ena arm vilken passar in i ett spår i uppdragsaxeln. Kallas även Pull out piece eller Pull out spring.

Set Lever

Stellhebel Tirette

Regelfjäder

440

Fjäderbelaster visarställarmen och därmed indirekt regeln. Låser regeln då den är i ställposition. Kallas även Locking (Check) Spring.

Set Spring

Wippenfeder Ressort de bascule

Visarställhjul

450

Visarställning sker genom att muffhjulet kommer i grepp med visarställningen (växelhjulet) via visarställhjulet. (Kallas även intermediate wheel (be))

Setting Wheel

Zeigerstellrad Renvoi

Transporthjul

210

Överför kraft från centrumhjulet till sekundhjulet

Third Wheel

Kleinbodenrad Roue moyenne

Centrumbrygga

110

Bryggan som håller alla löpverkets hjul på plats.

Wheel Train Bridge

Räderwerk-brücke Pont de rouage

Uppdragsbom

401

Axel på vilken uppdragskronan är fäst och med viken verket dras och visarna ställs. Den delvis fyrkantiga axeln går genom uppdragsdriven och muffhjulet. Kallas även Remontoirbom.

Winding Stem

Aufzugwelle Tige de remontoir

Uppdragsdriv

410

Överför kraft från muffhjulet till kronhjulet. Hjul med två uppsättningar kuggar, ett radiellt från centrum (mot muffhjulet) och ett med upprätta kuggar (mot kronhjulet). (Benämns ibland crown wheel)

Winding Pinion

Aufzugrieb Pignon de remontoir

 

Back to Welcome